Grafički materijali konvencionalnog i digitalnog tiska

KOLEGIJ: 19474 GRAFIČKI MATERIJALI KONVENCIONALNOG I DIGITALNOG TISKA


VRIJEME IZVOĐENJA: I. semestar diplomskog studija


SATNICA: 2 + 0 + 0


ECTS: 4 bodaOKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:

Sastav, svojstva (viskoznost, tečljivost, ljepljivost, stabilnost u tisku) i mehanizmi sušenja knjigotiskarskih boja. Tiskovne podloge za visoki tisak. Svojstva otisaka i ugađanje boja za visoki tisak. Sastav, svojstva i mehanizmi sušenja fleksografskih boja. Tiskovne podloge za fleksografski tisak. Svojstva otisaka i ugađanje fleksografskih boja. Sastav, svojstva i mehanizmi sušenja offsetnih boja. Tiskovne podloge za offsetni tisak. Svojstva otisaka i ugađanje offsetnih boja. Sastav, svojstva i mehanizmi sušenja boja za duboki tisak. Tiskovne podloge za duboki tisak. Svojstva otisaka i ugađanje boja za duboki tisak. Sastav, svojstva i mehanizmi sušenja boja za propusni tisak (sitotisak). Tiskovne podloge za propusni tisak (sitotisak). Svojstva otisaka i ugađanje sitotiskarskih boja. Specijane tiskarske boje. Sastav boja za digitalni tisak. Koloranti boja za digitalni tisak. Toneri za elektrofotografiju. Mehanizam elektrofotografije temeljen na organskom fotokonduktoru i usporedba sa selenskim fotokonduktorom. Organski fotokonduktori (OPC). Tvari koje generiraju (CGM), transportiraju (CTM) i kontroliraju naboj (CCA). Sastav, vrste i svojstva tonera. Boje za ink jet tisak: kontinuirani (CIJ) i "drop on demand" (DOD). Bojila, otapala (organska i voda) veziva i dodatci ink jet boja. Viskoznost i tečljivost ink jet boja. Sušenje ink jet boja (konvencionalno i UV). Boje i voskovi za tisak termičkim transferom. Bojila za tisak sublimacijom i termmičkom difuzijom (D2T2). Vrste papira u digitalnom tisku. Papiri za tiskanice, čekove, kuverte, naljepnice. Tiskovne podloge za ink jet, elektrofotografiju, termički, sublimacijski i termički difuzijski tisak.


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA:

Primjena temeljnih prirodnih te tehničkih i/ili inženjerskih znanja kao i inženjerskih specijalizacija u radu s mnogobrojnim grafičkim materijalima u konvencionalnom tisku te osmišljavanje inženjerskih modela. Rješavanje kompleksnih problema pravilnim izborom znanstvene literature i primjenom načela matematike i inženjerskih znanosti. Istraživanje kompleksnih problema osmišljavanjem eksperimenata, analizom i interpretacijom podataka nakon kojih se sintezom informacija treba doći do valjanih zaključaka. Kreiranje, izbor i primjena odgovarajućih tehnika, resursa i modrenih inženjerskih metoda za modeliranje kompleksnih inženjerskh aktivnosti.


OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERE ZNANJA:

Pohađanje predavanja (aktivno), dva do tri kolokvija tijekom predavanja (testovi), seminarski radovi i ppt prezentacije.


POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ:

R. E. Todd, Printing Inks, Pira International, Hertfordshire, 1994.

D. G. Wilson, Litography Primer, GATF Press, Pittsburgh, 1998.

C. L. Kasunich, Gravure Primer, GATF Press, Pittsburgh, 1998.

J. P. Crouch, Flexography Primer, GATF Press, Pittsburgh, 2000.

N. R. Eldred, Package Printing, Jelmar Publishing Co., Inc., New York, 1993.

B. Thompson, Printing Materials, Pira International, Hertfordshire, 1998.

C. H. Williams, Printing Ink Technology, Pira International Ltd, Hertfordshire, 2001.

T. A. Pope, Paper and Digital Printing, Interquest, Ltd., Charlottesville, 1999.


POPIS LITERATURE KOJA SE PREPORUČUJE KAO DOPUNSKA:

Chemistry of Inks in N. R. Eldred, Chemistry for the Graphic Arts, GATF, Pittsburgh, 2004.

B. Thompson, Printing Materials, Science and Technology, Pira International, Hertfordshire, 2004.

H. Kipphan et al., Handbook of Print Media - Technologies and production methods, Springer, Berlin, 2001.


NAČIN POLAGANJA ISPITA:

Provjera znanja na predavanjima, testovi, seminarski radovi i ppt prezentacije temeljem kojih student može odraditi klasični ispit, a po potrebi samo usmeni, samo pismeni ili pismeni i usmeni ispit sukladno aktivnosti studenta tijekom predavanja.


NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE PREDMETA:

Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, prolaznost na ispitu, ankete, samoanaliza. Sukladno interesima studenata te stanju i potrebi za određenim znanjima i vještinama uvodit će se novi sadržaji te smanjivati opseg i ukidati sadržaji koji ne odgovaraju suvremenim trendovima razvoja znanosti i grafičke tehnologije odn. "updating" predavanja svake godine.