Restauriranje i konzerviranje papira

KOLEGIJ: 1986 RESTAURIRANJE I KONZERVIRANJE PAPIRA


NOSITELJ KOLEGIJA: prof. dr. sc. Branka Lozo


VRIJEME IZVOĐENJA: II. semestar diplomskog studija


SATNICA: 2 + 0 + 0


ECTS: 4 boda


OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:

Starenje papira i papirnih materijala. Utjecaj uvjeta pohrane na starenje materijala. Raznovrsnost utjecaja na proces starenja papira s obzirom na sastav papira u smislu korištenih sirovina za njegovu izradu. Uzroci ubrzanog starenja. Vlaga, plijesni, mikroorganizmi, nametnici, ostalo. Kriteriji za pristup restauriranju, tehnike prilikom restauriranja, rastavljanje na elementarne listove, čišćenje, pranje, nadomještanje nedostajućih i teže oštećenih dijelova, materijali za nadomještanje. Manipulacija restauriranim papirima, restauracija uveza, obnova korica knjige. Konzerviranje i pohrana. Konzerviranje prije i nakon restaruacije. Najznačajnije ustanove za restaruranje papira i tiskovina u Hrvatskoj.


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA:

Primjena temeljnih prirodnih te tehničkih i/ili inženjerskih znanja za restauriranje i konzerviranje papira. Sudjelovanje u istraživanjima, izbor i primjena odgovarajućih tehnika na razini diplomskog studija uporabom relevantnih podataka iz zbornika radova, baza podataka i literature.


OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERE ZNANJA:

Pohađanje predavanja (aktivno), dva do tri kolokvija tijekom predavanja (testovi), seminarski radovi i ppt prezentacije.


POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ:

Z. Kulundžić, Knjiga o knjizi, Školska knjiga, Zagreb, 1951.

A. Stipčević, Povijest knjige, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, 1985.

B. M. Feilden, Uvod u konzerviranje kulturnog nasljeđa, Društvo konzervatora Hrvatske, Zagreb, 1981.


POPIS LITERATURE KOJA SE PREPORUČUJE KAO DOPUNSKA:

V. Dadić, E. Sarić, Osnove zaštite bibliotečne građe, Hrvatsko bibliotekarsko društvo, Zagreb, 1973.

Časopis: Restaurator, ISSN 0034-5806


NAČIN POLAGANJA ISPITA:

Provjera znanja na predavanjima, seminarski radovi i ppt prezentacije temeljem kojih student može odraditi klasični ispit, a po potrebi samo usmeni, samo pismeni ili pismeni i usmeni ispit sukladno aktivnosti studenta tijekom predavanja.


NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE PREDMETA:

Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, prolaznost na ispitu, ankete, samoanaliza. Provjera znanja uključuje kontinuirano praćenje aktivnosti studenata tijekom semestra, rezultate postignute pohađanjem nastave, kvalitetom seminarskih radova, aktivnostima na projektima, razinom znanja na ispitima. "Updating" predavanja svake godine.