Polimerni materijali

KOLEGIJ: 19553 POLIMERNI MATERIJALI


VRIJEME IZVOĐENJA: VI. semestar preddiplomskog studija

SATNICA: 2 + 0 + 0

ECTS: 3 boda


OKVIRNI SADRŽAJ KOLEGIJA:

Polimeri, makromolekule, meri. Načini povezivanja mera. Homoplimeri i kopolimeri. Lančasti, granati i umreženi polimeri. Statistički, alternirajuči, blok i cijepljeni kopolimeri. Prirodni, poluprirodni i umjetni polimeri. Konfiguracija makromolekula i nadmolekularna struktura polimera. Amorfni, kristalasti i orijentirano kristalasti polimeri. Dinamika polimernih struktura i relaksacijske pojave. Deformacijska/relaksacijska stanja polimera: staklasto, gumasto i kapljasto. Termomehaničke krivulje polimera. Degradacija (termička, fotokemijska i mehanička) i trajnost polimera. Polimerizacije stupnjevite i lančane u masi, otopini, suspenziji i emulziji. Polimerni materijali. Poliplasti: plastomeri i duromeri. Dodatci poliplastima: dodacti za preradbu, modifikatori mehaničkih, površinskih i optičkih svojstava, dodacti za povećanje trajnosti i ostali dodatci. Pripremni i peradbeni postupci: kontinuirani i ciklički; postupci praoblikovanja i preoblikovanja. Preradbeni postupci: ekstrudiranje, kalandriranje, oslojavanje, lijevanje, prešanje, izradba pjenastih i ojačanih polimernih materijala. Polimeri fotografskih materijala. Elastomeri. Prirodni i umjetni kaučuk i guma. Postupak vulkanizacije. Uporaba gume u grafičkoj tehnologiji. Karakteristike širokoprimjenjivih polimernih materijala: PE, PP, PS, PVC, PET. Ljepila - pomoćni polimerni materijali. Prirodni polimerni materijali: celuloza, nanoceluloza, prirodne smole, biorazgradivi polimeri. 


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA:

Primjena temeljnih prirodnih i tehničkih i/ili inženjerskih znanja u radu s mnogobrojnim polimernim materijalima u grafičkoj tehnologiji kao što su npr. fotografski materijali, gumene i fotopolimerne tiskovne forme, smole/polimeri tiskarskih boja, toneri i boje za ink jet, tiskovne podloge (celluloza, papiri, "sintetički papiri", kartoni, filmovi, folije, laminati) ljepila i ambalaža. Sudjelovanje u istraživanjima te izbor i primjena odgovarajućih tehnika na razini preddiplomskog studija. Uporaba literature i baza podataka za osmišljavanje eksperimenata pomoću kojih se mogu dobiti potrebni zaključci.


OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERE ZNANJA:

Pohađanje predavanja (aktivno), dva kolokvija tijekom predavanja (testovi), seminarski radovi i ppt prezentacije.

 

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE PREDMETA:

Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, prolaznost na ispitu, ankete, samoanaliza. Sukladno interesima studenata te stanju i potrebi za određenim znanjima i vještinama uvodit će se novi sadržaji te smanjivati opseg i ukidati sadržaji koji ne odgovaraju suvremenim trendovima razvoja znanosti i grafičke tehnologije.

 


POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ:

Sonja Jamnicki Hanzer, Polimerni materijali, Nastavni tekst, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2019. 

Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, Zagreb, HKDI, Zagreb, 1997.

A. Rogić, I. Čatić i D. Godec, Polimeri i polimerne tvorevine, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2009.


POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ KOJA SE PREPORUČUJE KAO DOPUNSKA:

H. Mark, N. Gaylord, N. Bikales (Eds.) Encyclopedia of Polymer Science and Technology, New York, John Wiley and Sons, 1964-1977.

C. Hall, Polymer materials, J. Wiley and Sons, New York, 1990.

Časopis: Polimeri ISSN 0351-1871.