Polimerni materijali

KOLEGIJ: 19553 POLIMERNI MATERIJALI


VRIJEME IZVOĐENJA: V. semestar preddiplomskog studija

odn.

VI. sem. za ak. god. 2008./2009. sukladno Izvedbenom planu nastave od 12.07.2009.


SATNICA: 2 + 0 + 0


ECTS: 3 boda


OKVIRNI SADRŽAJ KOLEGIJA:

Polimeri, makromolekule, meri. Načini povezivanja mera. Homoplimeri i kopolimeri. Lančasti, granati i umreženi polimeri. Statistički, alternirajuči, blok i cijepljeni kopolimeri. Prirodni, poluprirodni i umjetni polimeri. Konfiguracija makromolekula i nadmolekularna struktura polimera. Amorfni, kristalasti i orijentirano kristalasti polimeri. Dinamika polimernih struktura i relaksacijske pojave. Relaksacija naprezanja, efekt pamćenja/memory effect ili prisjetljivost, puzanje/creep, elastični postefekt. Deformacijska/relaksacijska stanja polimera: staklasto, gumasto i kapljasto. Termomehaničke krivulje polimera. Degradacija (termička, fotokemijska i mehanička) i trajnost polimera. Polimerizacije stupnjevite i lančane u masi, otopini, suspenziji i emulziji. Polimerni materijali. Poliplasti: plastomeri i duromeri. Dodatci poliplastima: dodacti za preradbu, modifikatori mehaničkih, površinskih i optičkih svojstava, dodacti za povećanje trajnosti i ostali dodatci. Pripremni i peradbeni postupci: kontinuirani i ciklički; bez i s odvajanjem čestica; postupci u kojima se kontrolira jedna, dvije ili tri izmjere; postupci praoblikovanja i preoblikovanja. Preradbeni postupci: ekstrudiranje, kalandriranje, oslojavanje, lijevanje, prešanje, izradba pjenastih i ojačanih polimernih materijala. Polimeri fotografskih materijala. Polimeri tiskovnih podloga (celuloza, papiri, sintetički papiri, kartoni, ljepenke, filmovi folije). Polimeri tiskarskih boja, tonera i boja za ink jet. Elastomeri. Prirodni i umjetni kaučuk i guma. Postupak vulkanizacije. Uporaba gume u grafičkoj tehnologiji. Ljepila - podjele i uporaba. Sastavnice ljepila: osnovna ljepiva komponenta (polimer,liogel/hidrogel, sôl) i dodatci ljepilima. Ljepila u grafičkoj tehnologiji. Polimeri za ambalažu. Kreativni i didaktički polimerni kompozitni materijali u grafičkoj tehnologiji.


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA:

Primjena temeljnih prirodnih i tehničkih i/ili inženjerskih znanja u radu s mnogobrojnim polimernim materijalima u grafičkoj tehnologiji kao što su npr. fotografski materijali, gumene i fotopolimerne tiskovne forme, smole/polimeri tiskarskih boja, toneri i boje za ink jet, tiskovne podloge (celluloza, papiri, "sintetički papiri", kartoni, filmovi, folije, laminati) ljepila i ambalaža. Sudjelovanje u istraživanjima te izbor i primjena odgovarajućih tehnika na razini preddiplomskog studija. Uporaba literature i baza podataka za osmišljavanje eksperimenata pomoću kojih se mogu dobiti potrebni zaključci.


OBLICI PROVOĐENJA NASTAVE I NAČIN PROVJERE ZNANJA:

Pohađanje predavanja (aktivno), dva do tri kolokvija tijekom predavanja (testovi), seminarski radovi i ppt prezentacije.

 

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI IZVEDBE PREDMETA:

Aktivno sudjelovanje studenata u nastavi, prolaznost na ispitu, ankete, samoanaliza. Sukladno interesima studenata te stanju i potrebi za određenim znanjima i vještinama uvodit će se novi sadržaji te smanjivati opseg i ukidati sadržaji koji ne odgovaraju suvremenim trendovima razvoja znanosti i grafičke tehnologije odn. "updating" predavanja svake godine.

 


POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ:

V. Kropar-Vančina, Materijali u grafičkoj tehnologiji, Polimerni materijali, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2001. (sažetak predavanja)

Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, Zagreb, HKDI, Zagreb, 1997.

A. Rogić, I. Čatić i D. Godec, Polimeri i polimerne tvorevine, Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2009.


POPIS LITERATURE POTREBNE ZA STUDIJ KOJA SE PREPORUČUJE KAO DOPUNSKA:

H. Mark, N. Gaylord, N. Bikales (Eds.) Encyclopedia of Polymer Science and Technology, New York, John Wiley and Sons, 1964-1977.

C. Hall, Polymer materials, J. Wiley and Sons, New York, 1990.

Časopis: Polimeri ISSN 0351-1871.